Tạo Cột Số Tăng Tự Động – Bằng Design Và Bằng Lệnh

Cột số tăng tự động (Auto-increment) cho phép một số duy nhất được tự động tạo ra và tăng lên 1 giá trị nhất định (seed) khi một dòng mới được thêm vào bảng.

1. Bằng SQL Server Management Studio

– Khi thiết kế table, chọn cột muốn làm cột số tăng tự độn

g (ví dụ: cột ID)

– Chọn Is IdentityYes

 

Identity Increment: 1 (mỗi lần tăng 1 đơn vị)

Identity Seed: 1 (vị trí bắt đầu)

 

 

2. Bằng command

CREATE TABLE KhachHang
(
ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
LastName nvarchar(255) NOT NULL,
FirstName nvarchar(255),
Address nvarchar(255),
City nvarchar(255)
)

Trong ví dụ trên thì table “KhachHang” có cột ID là cột số tăng tự động (mỗi lần tăng 1 đơn vị, bắt đầu từ số 1) và là khóa chính.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s